Thi công ĐÓNG CỌC PHẦN NỐI DÀI VÀ MỞ RỘNG ĐƯỜNG TRƯỢT 20.000 TẤN VÀ 3000 TẤN

Công ty Minh Phóng và Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC ký hợp đồng thi công ĐÓNG CỌC PHẦN NỐI DÀI VÀ MỞ RỘNG ĐƯỜNG TRƯỢT 20.000 TẤN VÀ 3000 TẤN