Công ty TNHH Xây Dựng và Thi Công Cơ Giới Minh Phóng
Minh Phong Construction Limited Company

Thỏa thuận liên danh